Telefoon  0174 245082

Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Westland Adviesgroep bv.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever/cliënt:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Westland Adviesgroep bv opdracht geeft tot het verrichten  van advieswerkzaamheden en/of bemiddelingsdiensten;

Opdrachtnemer:
Westland Adviesgroep bv, en/of haar vennoten of medewerkers;

Advieswerkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die daar redelijkerwijs uit voortvloeien. Dit omvat ieder geval datgene dat in een opdrachtbevestiging wordt vermeld.

Bemiddelingsdiensten:
De werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten, in stand houden, aanpassen en beëindigen van levens- en schadeverzekeringen.

Bescheiden:
Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde papieren, documenten, digitale gegevensdragers etc.

Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de Opdrachtnemer per post,  fax, per e-mail, telefonisch dan wel mondeling met de Opdrachtgever worden aangegaan. Aan de algemene  voorwaarden van de Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts  werking toe voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel gaan de voorwaarden van de Opdrachtnemer voor. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever verwijst bij acceptatie van een aanbod of offerte zijn niet van toepassing, tenzij deze door Westland Adviesgroep bv zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Aanvang en duur van de overeenkomst.
De overeenkomst tot het verlenen van Advieswerkzaamheden en/of bemiddelingsdiensten (de overeenkomst) komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat er een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging is ontvangen, dan wel dat Westland Adviesgroep bv met de uitvoering ervan is begonnen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen aan te tonen. Westland Adviesgroep bv is bevoegd om haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever heeft verstuurd.

De overeenkomst.
Een opdracht is tot stand gekomen met Westland Adviesgroep bv als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende wens van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De verstrekte opdrachten aan Westland Adviesgroep bv zijn te beschouwen als inspanningsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen, anders blijkt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Westland Adviesgroep bv opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, niet te beschouwen als fatale termijnen. Inschakeling derden.Het is Westland Adviesgroep bv toegestaan om bij uitvoering van haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden, indien nodig. Over de met de inschakeling van deze derden gepaard gaande kosten worden separate, schriftelijke afspraken gemaakt met Opdrachtgever. Over de inschakeling en selectie van deze derden zal zoveel mogelijk overleg gepleegd worden met de Opdrachtgever. Bij de selectie zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen; Westland Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor de (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

Aansprakelijkheid.
De totale aansprakelijkheid van Westland Adviesgroep bv alsmede haar bestuurders, werknemers en de voor een opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Westland Adviesgroep bv wordt uitgekeerd inclusief het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidspolis in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Westland Adviesgroep bv , haar bestuurders, werknemers en de voor een opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium. Indien Westland Adviesgroep bv in een dergelijk geval geen honorarium in rekening hebben gebracht is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 10% van de door een Financiële Instelling in rekening gebrachte premie. Op elkaar voortbouwende adviezen worden beschouwd als één advies met dien verstande dat voor de  berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voorbouwende adviezen  een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming of  onrechtmatige daad in aanmerking zal worden genomen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Declaratie bij advieswerkzaamheden.

Voorschotdeclaratie.
Westland Adviesgroep bv behoudt zich het recht voor om ingeval het verrichten van advieswerkzaamheden een voorschotdeclaratie in te zenden, ter dekking van de eerste kosten. Indien wij van die bevoegdheid gebruik maken, zullen wij onze werkzaamheden tot het uiterste beperken totdat de voorschotnota is betaald.

Tussentijdse declaratie.
Eenmaal per kwartaal zendt Opdrachtnemer aan opdrachtgever een declaratie voor de werkzaamheden over de dan verstreken periode.

Einddeclaratie.
Bij het einde van onze advieswerkzaamheden zenden Westland Adviesgroep bv een einddeclaratie.

Samenstelling declaratie.

  1. Honorarium: Het aantal uren wordt vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief is separaat aan Opdrachtnemer medegedeeld. De verschuldigdheid van BTW wordt per geval vastgesteld.
  2. Kantoorkosten: Hiervoor kan een opslag van 5% worden berekend; dit wordt aan opdrachtnemer separaat medegedeeld. Hierover is BTW verschuldigd.
  3. Vast Feebedrag: Hierbij wordt een opdracht vervuld tegen vergoeding van een vast bedrag dat separaat aan opdrachtnemer is medegedeeld. De verschuldigdheid van BTW wordt per geval vastgesteld.

Betalingstermijn.
14 dagen na dagtekening nota. Voor zover Westland Adviesgroep bv namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen e/o voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. Indien Opdrachtgever de door Westland Adviesgroep bv verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever zonder dat daarvoor ingebrekestelling noodzakelijk is, de wettelijke rente verschuldigd. Indien het bedrag ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Westland Adviesgroep bv te voldoen, is de Opdrachtgever tevens gehouden tot het vergoeden van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen 15% van het bedrag dat wordt gevorderd.

Verhouding urendeclaratie en bemiddelingsprovisie.
De advieswerkzaamheden kunnen resulteren in een overeenkomst van levens- of schadeverzekering. Indien geval kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen de declaratie geheel of gedeeltelijk te verrekenen met te ontvangen provisie.

Informatie van opdrachtgever.
De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevantie informatie verstrekken aan Westland Adviesgroep bv die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, maar niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, bedrijfsactiviteiten, locaties, investeringen, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever dat Westland Adviesgroep bv haar adviezen daaraan moet aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten niet meer toereikend zijn. Westland Adviesgroep bv kan slechts ten opzichte van de Opdrachtgever voldoen aan de haar zorgverplichting indien Opdrachtgever het bovenstaande strikt naleeft. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Westland Adviesgroep bv is nimmer aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever of derden worden geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

Communicatie en klachten.
Wij trachten in zo duidelijk mogelijke taal onze bevindingen te rapporteren. Het kan echter voorkomen dat zaken voor Opdrachtgever niet direct duidelijk zijn. Westland Adviesgroep bv stelt rijs op heldere communicatie en nodigen uit om in deze gevallen direct contact op te nemen met het verzoek één en ander te verduidelijken. Immers, de relatie tussen Westland Adviesgroep bv en haar klanten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Westland Adviesgroep bv is aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen (KIFID). Alle geschillen met betrekking tot onze dienstverlening en de totstandkoming daarvan, met uitzondering van declaratiegeschillen, kunnen desgewenst worden beslecht in overeenstemming met het Reglement Klachteninstituut Verzekeringen.

Overmacht.
Westland Adviesgroep bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Westland Adviesgroep bv ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

Toepasselijk recht en domicilie.
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Westland Adviesgroep bv waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Westland Adviesgroep bv waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Westland Adviesgroep bv domicilie heeft.

Westland Adviesgroep eigentijds & onafhankelijk

Westland Adviesgroep is een eigentijds en onafhankelijk bedrijf dat een hoge graad van dienstverlening nastreeft. Als u op zoek bent naar service en deskundigheid bent u bij ons aan het juiste adres. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht voor onafhankelijk verzekerings- en financieel advies. Persoonlijke betrokkenheid is voor ons erg belangrijk.

Voor de volgende zaken kunt u bij ons terecht:
Bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen, collectieve zorg- en inkomensverzekeringen, pensioenen, risico-advies, levensverzekeringen.